הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

רישום לשנת הלימודים תשפ"ב

לרישום לחצו כאן

הורים יקרים,

אנו שמחים לבשר על פתיחת הרישום לבתי הספר (יסודי וחט"ב) ולגני הילדים ע"פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ"ב.

השנה עשינו מאמץ מיוחד לדאוג לכך שתהליך ההרשמה והתשלום יהיה קל, פשוט, יעיל ומסודר.

ההרשמה לגנים תחל ביום חמישי, א' שבט התשפ"א (14.01.21) ותימשך עד יום רביעי, י"ב באדר התשפ"א (24.02.21).

ההרשמה לבתי הספר תחל ביום שני, י"ט' שבט התשפ"א (01.02.21) ותימשך עד יום שני, י"ז באדר התשפ"א (01.03.21)

חובת הרישום חלה על כל הילדים.

כחלק משיפור השירות במחלקת החינוך ומתוך מטרה לשמור על מסורת הרצף החינוכי, אנו פותחים לראשונה השנה את האפשרות להירשם גם לכיתות ז', זאת בנוסף לרישום לגני הילדים ולכיתות א'.

לתשומת לבכם!

ההרשמה איננה סופית אלא מהווה בקשה לרישום.
התשובות יינתנו בהמשך, שבועות אחדים לאחר תום תקופת בקשות הרישום, תוך התחשבות מירבית בבקשותיכם אך גם על פי שיקול דעתנו.
פרסום השיבוץ יתבצע ביום חמישי 17.06.2021 החל מהשעה 16:00 במייל שנרשם ביום הרישום

​​​​מידע בנוגע לרישום לגני הילדיםמידע בנוגע לרישום לכיתה א'מידע בנוגע לחטיבות ביניים ותיכוניםמידע בנוגע לצהרוני 'נבון'טפסים

מידע כללי

מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
  1. תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח וכתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים בפועל.
  2. ת.ז תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
  3. העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים הללו, עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה המפורטת בהמשך:

להורים עצמאים (גרושים / פרודים/ יחידים)


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות חינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים(במקרים בהם תישלל ו/ או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים, לא תוחל חובה זו).במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות לערכאה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים. הורה של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

תושבים הגרים בשכירותחוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות . החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר, שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה ו/ או תצהיר מגורים החתום ע"י עו"ד.
דירה בקניה או בבניהחוזה חתום ע"י עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ1 בספטמבר של אותה שנת לימודים. בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. בבניה עצמאית- יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.
מיופה כוחתעודת  זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של שני ההורים- מקור בלבד  וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.
תושבים חדשים במועצהטופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד.

יש לציין לגביי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך. אישור ארנונה/ חוזה בהתאם לכתוב מעלה. גיליון ציונים לתלמידים בחינוך המיוחד, בנוסף יש להביא:

פרוטוקול וועדת השמה,, חוות דעת מיועץ בית הספר, דו"ח פסיכולוגי.
עולים חדשים
  • מצורף נספח בהמשך

**הורים עצמאיים(כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992)

רווק/ה אלמן/ה,גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)

כתב הצהרה והתחייבות חתום ע"י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף, חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף תצהיר עו"ד / בית משפט. ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד הרישום - יבוטל הרישום שבוצע באמצעו אתר האינטרנט.
רישום מאוחר

(שלא בתקופת הרישום)
הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר, ירשום באתר האינטרנט.

השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.
ביטול רישוםהורים המבקשים לבטל את הרישום, מתבקשים לשלוח טופס בקשה לביטול רישום, בצירוף צילום ספח ת.ז עם כתובת עדכנית של מקום המגורים אליו עובר, חוזה שכירות/קניה/תצהיר עו"ד/ ארנונה במקום מגוריו החדש, הודעה להורה תשלח עד 3 שבועות מקבלת הבקשה במחלקת הרישום.
ילדי חוץהורים שאינם תושבי מועצה אזורית שפיר ומבקשים לרשום את ילדיהם  במוסדות החינוך במועצה, מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. השיבוץ ייעשה לאחר שיבוץ ילדי המועצה לשיקול הוועדה.

על ההורים להציג אישור מהמועצה/ העיר בה מתגורר התלמיד המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

 

*תושבים העתידיים להתאכלס במועד מאוחר יותר וטרם המציאו אסמכתא, מוזמנים להירשם ללא התחייבות.

  • מזכירות גנים: 050-8485082
  • מזכירות בתי ספר 052-6899646

עולים חדשים  ותושבים חוזרים

שלום וברוכים הבאים למועצה אזורית שפיר.
לפני תהליך הרישום, הנכם מתבקשים לפנות לאלירז זוהר רכזת עולים ותושבים חוזרים, המלווה את התלמידים והמשפחות לאורך תהליכי הקליטה במועצה.
ליצירת קשר:  Eliraz@shafir.org.il

New Immigrants and Returning Citizens

Shalom and Welcome to shafir council.

Perior to registration, please contact Eliraz Zohar, coordinator of Immigrant and Returning Students, regarding absorption into the municipaly system.

Email Eliraz: Eliraz@shafir.org.il

  • תהליך הרישום של עולים חדשים ותושבים חוזרים בעלי תעודת זהות ישראלית זהה לתהליך הרישום של תושבים חדשים במועצה.
  • תהליך הרישום של מי שאין ברשותו תעודת זהות ישראלית יבוצע באמצעות המייל בכתובת:

School registration for Olim and Toshavim Chozrim students who have a Teudat Zehut Number is the same as the registration process for new residents in shafir.

School registration process for children who do not have Teudat Zehut numbers (Israeli ID) takes place by email to Eliraz Zohar.

Passports (parents and children) and your housing contract (rental/ purchase) must be attached.

רישום לשנת הלימודים תשפ"ב