ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם מכרז

מספר מכרז

תאריך פרסום

תאריך אחרון להגשה

קישור למכרז

נושא

עלות מסמכי המכרז

תיאור

המועצה האזורית שפיר

הזמנה להציע הצעות

בקשה להיכלל במאגר יועצים – המועצה האזורית שפיר

המועצה האזורית שפיר ("המועצה") מזמינה בזה הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע שירותים מקצועיים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים כמפורט במסמכי ההזמנה.

ניתן לעיין במסמכי הבקשה באתר המועצה שכתובתו WWW.SHAFFIR.ORG.IL"" - מכרזים ודרושים תחת  "בקשה להיכלל במאגר יועצים". שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי מר אלי דאובה, מנכ"ל המועצה, לכתובת הדוא"ל: elid@shafir.org.il.

המציע יקרא את כל מסמכי הבקשה, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי הבקשה וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי הבקשה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי הבקשה.

על המציע למלא את נספחי ההצעה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי הבקשה, במסירה ידנית (לא בדואר). כל זאת, עד ליום 22 למאי 2018 שעה 12:00 לתיבת המכרזים במועצה הנמצאת בלשכת המנכ"ל בבניין המועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

לפרטים נוספים

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי מר אלי דאובה, מנכ"ל המועצה, לכתובת הדוא"ל: elid@shafir.org.il

גוף מפרסם

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי