הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

חופש המידע

מועצה אזורית שפיר פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי  1999.
תכליתו של החוק היא להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות הרשותית. חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו'. החוק קובע מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר למסור, וכן החוק מפרט את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...

לצפייה בחוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 באתר משרד המשפטים

ממונה - על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית שפיר היא בת-אל אינגידאו.

איזה מידע לא ניתן למסור?

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, בטחונו או שלומו של כל אדם, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. כמו כן, מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, והכל בהתאם לאמור בחוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).
העמדת מידע לרשות הציבור - רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור.
רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה - מצורף הטופס.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו. סכום האגרה מפורסם ברשומות, ואין למועצה שיקול דעת בקביעת סכומו. ראוי לציין כי בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

אופן הפנייה

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לבת-אל אינגידאו - הממונה על חופש המידע באמצעות טופס בקשת מידע למייל: batel@shafir.org.il

חופש המידע