פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

רישוי עסקים

מנהל המחלקה: מר אלי תורג'מן
מזכירת המחלקה: הגב' אילנה הלל

טל: 08-8508908

פקס: 08-8508950
 
מייל: ilanah@shafir.org.il
 
ימי קבלה: א′, ג′, ד - 16:00 - 14:15 
                 ב′ - 18:00 - 14:15 
 **********************************************
מחלקת רישוי העסקים במועצה מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז- המטרה לקדם את העסקים בשפיר בגישה חיובית , עם הפנים לעסקים החדשים והותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ואכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.
  
קבלת רישיון העסק הוא תהליך, שנועד לשמור על טובת הציבור  ועל ענינו של בעל העסק
 
מטרת חוק רישוי עסקים:
 
חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה, שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:
 
איכות הסביבה - הבטחת איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים
משטרת ישראל - מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
משרד התמ"ת - בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו
משרד החקלאות -  מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות המים, בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות
משרד הבריאות-  הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
באחריות הרשות המקומית -  קיום כל הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ושירותי הכבאות
 
 
מהו רישיון לניהול עסק?
 
רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.
מתן הרישיון מאשר כי אכן נעשו , סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק וכי מולאו כל דרישות החוק.
 
למי נחוץ רישיון עסק?
עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 -, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.
 
פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים - מצורף בהמשך -  (מומלץ להיעזר בהסבר של עובד מוסמך באגף רישוי עסקים ולא להסתפק בפרשנות עצמית לכתוב בצו).
 
שים לב:לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק ככדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי לא ניתן להוציא רישיון במסגרת החוק.
 
 
ניהול עסק מכל סוג שהוא בכל מקום אחר שלא יועד לכך עפ"י היתר הבניה או התוכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא ההיתר הנ"ל מהווה עבירה על החוק  והעובר על כך צפוי להליכים ( כתב אישום, קנסות וצו פינוי). 
    
       
 
מתי יש להגיש בקשה לרשיון עסק?
 
בעת פתיחת עסק חדש, או כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן:
-  תוספת או צמצום שטח.
-  שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים. 
-  תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
-  שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות.
-  חיסול העסק מחייב הודעה למחלקת רישוי עסקים..
 
 
מסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון עסק:
פרטי בעל העסק: 
                -  צילום תעודת זהות (בעל העסק ומנהל העסק).
                - עוסק מורשה או הסכם שותפות (לולים/רפתות) או
                -  מסמכי תאגיד / חברה, מורשי חתימה, פרטי חברה, תעודת התאגדות.
                -  חוזה רכישה / שכירות (צילום עמוד ראשון ואחרון של החוזה).
                -  ייפוי כוח של בעל העסק למנהל העסק .
                -   תשלום אגרה  בסך 302 ₪ (לכל צו פריט)
                   - תוכנית עסק x 2 עותקים, על פי קנה מידה:
                      תוכנית סביבה: 1:2,500
                      תוכנית מצבית: 1:250
                      תוכנית עסק: 1:100
 

 
                **יתכן וידרשו אישורים נוספים בהתאם לסוג העסק.
 
  הוצאת הרישיון:
 
לאחר קבלת הסכמה מכל הגורמים והמוסדות מחוץ למועצה, והמחלקה לרישוי עסקים – מופק הרישיון.
 
הרישיון יקבל תוקף רק לאחר תשלום האגרה במח′ הגבייה.
 
רשות הרישוי וגורמי חוץ רשאים להתנות את הרישיון בתנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מן הרישיון.
כמו כן, רשאים גורמים אלה להוסיף תנאים ולהטיל מגבלות גם בתוך זמן תוקפו של הרישיון.
 
הרישיון הוא לצמיתות או לתקופה מוגבלת או מוגדרת בהתאם לסוג העסק.
 
**  לא יפתח אדם עסק ולא ינהל עסק הטעון רישוי ללא רישיון!
 
** העובר על החוק צפוי לסגירה מנהלית מיידית של העסק ובנוסף לכך תוגש נגדו תביעה משפטית .
 
  
       להזכירך כי המידע הוא כללי וצפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק.זכור, הוראות החוק הן הקובעות.
 
 

למידע נוסף רצ"ב חוברת מידע לרישוי עסקים

לצפיה בצו רישוי עסקים.

 
לפרטים נוספים נא לפנות:
 
מח′ רישוי עסקים   טל: 08-8508908